O aplikaci DISCOM GPX EDITOR:

Tato webová aplikace je jednoduchým prohlížečem a editorem GPX souborů.
Je postavená na API Mapy.cz a jejich mapových podladech.
Mnoho funkcí tohoto editoru využijeme k úpravě tras zaznamenaných stopařem z aplikace Mapy.cz,
například zapomenutý zapnutý stopař, opravy výpadků a nepřesnosti GPS signálu ve stopaři, a pod a následný zpětný import do Aktivit v Mapy.cz
Vytvoření navigace (URL plánování trasy) z trasy zaznamenané stopařem. Generování URL vlastní body pro Mapy.cz a pod.
Můžeme ale prohlížet a editovat jakýkoliv GPX soubor pořízený i jinými trasovacími aplikacemi.

Tipy na různé úpravy GPX trasy

Nápověda k webové aplikaci DISCOM GPX EDITOR:

  
GPX soubor nebo více souborů přetáhněte na mapu.
Jednotlivé trasy se vykreslí různými barvami včetně značek WPT bodů pokud je GPX soubor obsahoval.
Základní funkce jsou v hlavním menu na pravé straně mapy, mnoho dalších funkcí jsou umístěny do kontextových nabídek (kliknutí pravým tlačítkem)
Kontextovou nabídku lze vyvolat kliknutím na Mapu, Trasu, Editační bod, WPT bod, nebo Průjezdní bod.  

Jednotlivé editační akce se přepínají přepínačem.
V daném okamžiku lze editovat pouze jednu vybranou trasu.
Trasu vybereme kliknutím pravým tlačítkem a výběrem Vybrat trasu k editaci z kontextové nabídky.
Po výběru se u této trasy zobrazí editační body (ve výchozím zobrazení každý pátý bod)
 

Editační body lze vypnout/zapnout pro lepší přehlednost nebo nastavit jejich hustotu v rozmezí 1 – 20 (1= všechny body, 20 = každý 20tý),
nebo při nastavené nižší hustotě bodů zobrazit v určitém úseku všechny body (kontextová nabídka trasy).
Body ručně přidané do trasy (šedé) se zobrazují vždy.

Při editaci se změna provádí přímo se zdrojovou stopou ale pro porovnání je možné zobrazit Náhled původní zdrojové stopy před editací.
Každou (i potvrzenou) editační akci lze vrátit tlačítkem Zpět, ale vždy pouze jednu poslední . 

Editace které pracují s více body (Oříznout konec, Oříznout začátek, Vyříznout úsek, Plánovat úsek, Opravit úsek)
se zobrazí jako dočasné (odstraňovaný úsek vybledne a změní se obrázek značky) a je potřeba Potvrdit nebo Stornovat.
Ostatní editace (Posun, Přidání bodu, Smazaní bodu) se provede okamžitě.


Značky a barvy bodů:
zelená: počátek stopy
červená: konec stopy
tm. modrá: body z GPX
sv. modrá: body z GPX posunuté
šedá: body přidané do stopy kliknutím
hnědá: body z plánování úseku
oranžová: označené body k nějaké akci
žlutá kapka: WPT bod
Průjezdní bod pro URL plánování trasy

 

Informace bodů trasy:
V tomto režimu při kliknutí na značku bodu trasy se zobrazí vizitka se základními informacemi tohoto bodu.
Z kontextové nabídky bodu lze vyvolat tuto vizitku s informacemi i v jiných režimech.
Při zapnutí měřící značky se zobrazují i informace vztahující se k měřící značce, například vzdálenost a čas od měřící značky k bodu.

 

Smazaní bodu:
V režimu Editovat body, kliknutím na bod s Ctrl, nebo z kontextu daného bodu.
Z kontextu lze smazat bod i v jiných režimech

Posun bodu:
Bod posuneme tažením myší. Pokud to byl bod z GPX změní se na sv. modrý.
Posun bodu je možno pouze v režimu Editovat body, Prodloužit konec, Prodloužit začátek a Opravit úsek

Prodloužit konec:
Klikáním do mapy můžeme prodlužovat konec stopy. Můžeme přidávat body v delších úsecích a pak na tyto úseky využít Plánování.
V tomto režimu můžeme bod posunout pokud se nám ho nepodařilo kliknout přesně tam kde jsme chtěli

Prodloužit začátek:
Klikáním do mapy můžeme prodlužovat začátek stopy. Můžeme přidávat body v delších úsecích a pak na tyto úseky využít Plánování.
V tomto režimu můžeme bod posunout pokud se nám ho nepodařilo kliknout přesně tam kde jsme chtěli

Oříznout konec / Oříznout začátek:
Kliknutí s Ctrl,  na bodu od kterého chceme zbytek oříznout. Bod se označí oranžově a odstraňovaná část vybledne.  (akci nutno Potvrdit).
Pokud nám tento bod nevyhovuje můžeme před potvrzení kliknout na jiný bod.
Označit bod lze i z kontextu daného bodu
 

Vyříznout úsek:
Kliknutí s Ctrl na bod kde má výřez začínat a kliknutí s Ctrl na bod kde má výřez končit .
Body se označí oranžově a propojí se úsečku, odstraňovaná část vybledne (akci nutno Potvrdit)
Pokud nám tento výřez nevyhovuje, můžeme znovu označit jiné body před potvrzením (musí se znovu vybrat oba).
Označit body lze i z kontextu daného bodu.
 

Opravit úsek:
Tato funkce se používá pokud v určitém úseku došlo k nepřesnosti GPS a stopa tedy není přesně na cestě. Kliknutím s Ctrl  na bod (nebo z kontextu) označíme úsek který chceme opravit.
Editor najde bod který leží nejblíže na přilehlé cestě a po Potvrzení přesune body tohoto úseku na toto místo.
Lze použít pouze pokud daný úsek vedl po routovatelných cestách. Nelze použít naráz na celou stopu, může dojít k neočekávaným výsledkům (omezeno na max. délku úseku 5 km).

URL - Plánování trasy:
Tato funkce z  vybrané trasy nebo skupiny WPT bodů vytvoří URL pro plánování trasy pro Mapy.cz
Po zvolení této funkce se zobrazí dialog pro zadání vzdálenosti průjezdních bodů (výchozí hodnota je 1000 m) a zadání typu dopravy
Po zadání a potvrzení dojde k automatickému rozmístění průjezdních bodů dle nastavených parametrů a vykreslí se náhled naplánované trasy.
Je tak ihned vidět jestli naplánovaná trasa kopíruje původní trasu. Náhled naplánované trasy můžeme v nastavení vypnout nebo zapnout.
Po základním rozmístění průjezdních bodů, můžete ještě manuálně přidat průjezdní bod, kliknutím pravým tlačítkem na trasu v místě kde chcete průjezdní bod přidat
Průjezdní bod se na trasu přidá pouze v místě kde je nějaký bod trasy (původní z GPX nebo ručně přidaný při editaci)
Umístěný průjezdní pod lze také odebrat kliknutím pravým tlačítkem na průjezdní bod který chceme odebrat.
Maximální počet průjezdních bodů je 100, proto volte takovou vzdálenost mezi body aby nebyla toto hodnota překročena s ohledem na délku trasy.
Pokud je typ dat  RTE nebo WPT použijí se všechny body pokud nepřesáhnou maximální počet.
Kliknutím na tlačítko  vedle přepínače URL Plánování trasy můžete opětovně vyvolat dialog pro zadání vzdálenosti průjezdních bodů, nebo k změně typu dopravy .
Zpřístupní se také tlačítko Generovat URL pro Mapy.cz, a po kliknutí na toto tlačítko se otevře nové okno s Mapy.cz a naplánovanou trasou.
Naplánovanou trasu pak také můžete na Mapy.cz libovolně editovat, tak jako kdyby byla vytvořena přímo na Mapy.cz a uložit si ji do Moje mapy

 

URL - Vlastní body:
Tato funkce z  WPT bodů vytvoří URL vlastní body pro Mapy.cz
Po zvolení této funkce se zpřístupní tlačítko Generovat URL pro Mapy.cz
Maximální počet vlastních bodů je 140

 

Pojmenování bodu:
Z kontextové nabídky bodu zvolte Pojmenovat bod a zadejte jeho název.

Vytvoření WPT bodu:
Z kontextové nabídky bodu zvolte Vytvořit WPT z tohoto bodu, a následně zadejte jeho název
Pokud bod ze kterého vytváříme WPT má název, tak se tento název nabídne v dialogu pro zadání názvu WPT
Vytvoří se značka WPT bodu (žlutá kapka)

Hromadné vytvoření WPT bodů z RTE trasy:
Pokud data trasy jsou typu RTE (Route) lze s bodů této trasy hromadně vytvořit WPT body.
Vyberte danou trasu k editaci a z  kontextové nabídky trasy zvolte Vytvořit hromadně WPT body z RTE trasy,
Vytvoří se značky WPT bodů (žlutá kapka)

 

Rozdělení trasy:
Z kontextové nabídky bodu zvolte Rozdělit trasu v tomto bodě.
Zobrazí se dialog se zadáním zdali bod ve kterém se trasa rozděluje má být zachována v obou částech trasy.
Po potvrzení požadované volby se trasa rozdělí
 

Spojení tras:
Vyberte trasu, ke které má být jiná trasa připojena k editaci, a pak z  kontextové nabídky trasy kterou potřebujete připojit zvolte Připojit trasu k aktuálně vybrané.
Provede se kontrola jestli připojovaná trasa časové navazuje na trasu ke které je připojována a zobrazí se informační okno a výsledku kontroly
Obě trasy se spojí. Takto lze pokračovat a připojovat postupně další trasy.

Datum a čas:
Každému bodu trasy lze individuálně nastavit nebo změnit Datum a čas. Z kontextové nabídky bodu zvolte Nastavit datum a čas bodu.
Pro vice bodů lze použít funkci automatického rozpočítání Datumu a času. Tato funkce je přístupná z tlačítka v hlavním menu Nastavení vybrané trasy, a následně zapnutím funkce Upravit Datum a čas.
Funkce nabízí různé varianty rozpočítání datumu a času.
Pokud chceme nějakou upravenou trasu importovat do Aktivit na Mapy.cz musí všechny body trasy v GPX souboru obsahovat datum a čas (značky <time>).
Datum a čas lze také hromadně odstranit ze všech bodů trasy.

Vytvoření (kreslení) nové trasy:
Klikněte pravým tlačítkem do mapy kde má nová trasy začínat a z kontextové nabídky zvolte Vytvořit novou trasu v tomto místě.
V daném místě se nakreslí první bod trasy, a následným klikáním levým tlačítkem do mapy se kreslí další body.

 

 

Export GPX:
Upravenou trasu lze znovu exportovat do GPX (zobrazí se dialog se základními možnostmi exportu)

 

 

Technická podpora na emailu: podpora@discom.cz